Avís Legal

En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els proporcionem a continuació la informació relativa a titular de la Pàgina Web:

Identificació

Titular: Fundació Privada Barcelona Comerç (en endavant, el “Titular”).
NIF/CIF: G63433650.
Registre:
Domicili: C/ Ferlandina, 25, Local, 08001 – Barcelona.
Correu Electrònic: info@eixospass.barcelona.

Objecte

El present Avís Legal regula l'accés, navegació i utilització del Lloc Web, sense perjudici que el titular es reservi el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc Web, així com les condicions requerides pel seu accés i / o utilització. L'accés i / o utilització del Lloc Web després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l'acceptació dels mateixos.

No obstant això, l'accés i la utilització de certs continguts i / o serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions específiques.

A l'efecte de la interpretació del present Avís Legal, s'entén que una persona passa a ser usuària (en endavant, "Usuari" o "Usuaris") en el moment en què aquesta accepta el present Avís Legal i la Política de Privadesa exposades al Lloc Web.

Responsabilitats

El Titular no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador.

No obstant això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, El Titular es compromet a la retirada o si escau al bloqueig d'aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.

Tampoc l'empresa es farà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per errades o males configuracions del software instal·lat a l'ordinador de l'Usuari. S'exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o errada que es produeixi quan l'Usuari es connecti a Internet. Igualment no es garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la pàgina web.

L'Usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d'ús del portal. De forma expressa l'Usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'incompliment de les normes.

Així mateix, l'usuari no podrà utilitzar el portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

Protecció de Dades Personals

De conformitat amb el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del lloc web seran tractades de conformitat amb els disposat en la nostra Política de Privacitat.

Menors d’Edat

En tot cas, queda prohibit l'accés i navegació al Lloc Web per part dels menors de catorze (14) anys d'edat, llevat que comptin amb l'autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec, d'acord amb la normativa vigent. En tot cas, es presumeix que l'accés realitzat per un menor al lloc web s'ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals.

Propietat Intel·lectual i Industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del Titular.

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles a la web, corresponen exclusivament el titular sense que es puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Aquest Lloc Web es regeix per la legislació vigent a Espanya.

El Titular i l'Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la interpretació i aplicació del present Avís Legal a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, ​​amb renúncia al seu fòrum propi si n'hi hagués.